T 029 2080 3500

Canol Tref a Gorsaf Fysiau Pontypridd

Canol tref a chanolfan gludiant ar eu newydd wedd

Ein pwrpas yw helpu cymunedau a’u trigolion i ffynnu. A llunio cysylltiadau gwell rhwng y trefi a’r dinasoedd rydym yn gweithio ynddynt.

Felly, pan gawsom ein comisiynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i uwchraddio canol tref a gorsaf fysiau Pontypridd, aethom ati ar unwaith.

Mae’n creu amgylchedd llawer mwy deniadol i siopwyr ac ymwelwyr â’r dref, ac mae’n pwysleisio hynodrwydd y dref.

Yn rhan o brosiect canol y dref, cafodd y strydoedd a’r mannau gwag eu gwella gan ddefnyddio palmant, dodrefn, goleuadau a chelf gyhoeddus o ansawdd uchel, a draenio cynaliadwy.

Roedd Cynllun Gwella’r Orsaf Fysiau, a ddyluniwyd yn 2002 ac a gwblhawyd dros gyfnod o 18 mis, yn cynnwys cynyddu nifer y lleoedd i fysiau, o chwech i 12. Roedd diweddariadau eraill yn cynnwys:

  • Adeiladu cysgodfa math canopi dros y llwybr cerdded
  • Cyrbau yn dangos ffiniau bysiau i hwyluso mynediad i bobl anabl
  • Caffi newydd
  • Caban gwybodaeth a thocynnau, dan oruchwyliaeth
  • Toiledau a system allwedd RADAR ar gyfer mynediad 24 awr i bobl anabl

Roedd cyflwr gwael ar yr hen orsaf fysiau ac nid oedd llawer o le. [Roedd hi’n her] rhoi gwedd unigryw i’r orsaf fysiau, a’r cyfan o fewn y safle cyfyngedig presennol

Yn ôl i’r brig